Regulamin nominacji do tytułu  Osobowość Kultury Sukcesu 


§ 1


CEL nominacji 

 1. Promocja zasad fair-play i savoir-vivre w życiu codziennym i zawodowym 
 2. Upowszechnienie zachowań osób, które odnosząc sukcesy dzielą się z potrzebującymi oraz wspierają innych 
 3. Popularyzowanie zachowań ludzkich powszechnie uznawanych za kulturalne 


§ 2


ORGANIZATOR nominacji 

1. Organizatorem nominacji jest Marka Kultura Sukcesu z siedzibą 


§ 3


WARUNKI nominacji 

Nominacje do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu składają się z dwóch części: 

 1. propozycji osób nominowanych do tytułu pochodzące od Marki Kultura Sukcesu 
 2. propozycji osób nominowanych do tytułu zgłaszanych przez dowolne osoby na adres mailowy kontakt@kulturasukcesu.pl z dopiskiem nominacje  

Proces nominacji trwa od 2 kwietnia do 15 sierpnia 2023. Od 1do 7 sierpnia 2023 roku  przyjmowane są  propozycje do nominacji od dowolnych osób, które  drogą mailową nadeślą propozycje do nominacji do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu. Można podać własną kandydaturę lub innej osoby z opisem działalności i zasług w dziedzinie pomocy innym.  


§ 4


PRZEBIEG nominacji 

 1. Oosoby zgłoszone do nominacji podlegają wstępnej ocenie i weryfikacji deklarowanych działań uznanych za kulturalne i pomocne na rzecz potrzebujących.
 2. Marka Kultura Sukcesu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji co do wyboru nominowanych osób spośród zaproponowanych, wybranych i nadesłanych kandydatur
 3. Wybrane przez Markę Kultura Sukcesu osoby otrzymają dyplom nominacyjny wraz z ogólnym opisem ich zasług. W trakcie wręczania nominacji wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie oraz nagrany film Materiały z nominacji zostaną umieszczone na stronie www.kulturasukcesu.pl , na fanpage Marki na FB oraz IG. 
 4. Wybór osób spośród nominowanych , które otrzymają tytuł Osobowość Kultury Sukcesu  odbędzie się do 30 sierpnia 2023. Termin oraz miejsce spotkania Kapituły złożonej z Ambasadorów Marki Kultura Sukcesu odbędzie się po wspólnym ustaleniu daty.


§ 6


DANE OSOBOWE Osób Nominowanych 

Przystąpienie do nominacji oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osoby nominowanej na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Markę Kultura Sukcesu. Dane osobowe uczestników nominacji zawarte w dokumentach na potrzebynominacji  będą przetwarzane przez Markę Kultura Sukcesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. U. z UE.L.2016.119.1 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).


§ 7


KAPITUŁA

W skład Kapituły wchodzą Ambasadorzy Marki Kultura Sukcesu 

Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany składu Kapituły przez właściciela Marki Kultura Sukcesu. 

Do zadań Kapituły należy:

 • ocena zgłoszonych do tytułu osób 
 • sporządzenie protokołu,
 • ogłoszenie osób, które otrzymają tytuł Osobowość Kultury Sukcesu  


§ 8


Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu 

 1. Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu przewidziane są dla 8-10 osób, których osiągnięcia osobiste i zawodowe połączone ze wspieraniem potrzebujących zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę
 2. Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu uroczyście nadawane są podczas Gali Kultury Sukcesu zgodnie z informacja opublikowanym na stronie


§ 9


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nominacji (Marka Kultura Sukcesu) jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła.