Regulamin nominacji do tytułu  Osobowość Kultury Sukcesu 


§ 1


CEL nominacji 

 1. Promocja zasad fair-play i savoir-vivre w życiu codziennym i zawodowym 
 2. Upowszechnienie zachowań osób, które odnosząc sukcesy dzielą się z potrzebującymi oraz wspierają innych 
 3. Popularyzowanie zachowań ludzkich powszechnie uznawanych za kulturalne 


§ 2


ORGANIZATOR nominacji 

1. Organizatorem nominacji jest Marka Kultura Sukcesu z siedzibą w Katowicach, Al. B. Krzywoustego 4/1.


§ 3


WARUNKI nominacji 

Nominacje do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu składają się z dwóch części: 

 1. propozycji osób nominowanych do tytułu pochodzące od Marki Kultura Sukcesu 
 2. propozycji osób nominowanych do tytułu zgłaszanych przez dowolne osoby na adres mailowy kontakt@kulturasukcesu.pl z dopiskiem nominacje  

Proces nominacji trwa od 12 maja do 30 czerwca 2024. Od 17 do 23 czerwca 2024 roku  przyjmowane są  propozycje do nominacji od dowolnych osób, które  drogą mailową nadeślą propozycje do nominacji do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu. Można podać własną kandydaturę lub innej osoby z opisem działalności i zasług w dziedzinie pomocy innym.  


§ 4


PRZEBIEG nominacji 

 1. Oosoby zgłoszone do nominacji podlegają wstępnej ocenie i weryfikacji deklarowanych działań uznanych za kulturalne i pomocne na rzecz potrzebujących.
 2. Marka Kultura Sukcesu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji co do wyboru nominowanych osób spośród zaproponowanych, wybranych i nadesłanych kandydatur
 3. Wybrane przez Markę Kultura Sukcesu osoby otrzymają dyplom nominacyjny wraz z ogólnym opisem ich zasług. W trakcie wręczania nominacji wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie oraz nagrany film Materiały z nominacji zostaną umieszczone na stronie www.kulturasukcesu.pl , na fanpage Marki na FB oraz IG. 
 4. Wybór osób spośród nominowanych , które otrzymają tytuł Osobowość Kultury Sukcesu  odbędzie się do 30 sierpnia 2024. Termin oraz miejsce spotkania Kapituły złożonej z Ambasadorów Marki Kultura Sukcesu odbędzie się po wspólnym ustaleniu daty.


§ 6


DANE OSOBOWE Osób Nominowanych 

Przystąpienie do nominacji oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osoby nominowanej na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Markę Kultura Sukcesu. Dane osobowe uczestników nominacji zawarte w dokumentach na potrzebynominacji  będą przetwarzane przez Markę Kultura Sukcesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. U. z UE.L.2016.119.1 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).


§ 7


KAPITUŁA

W skład Kapituły wchodzą Ambasadorzy Marki Kultura Sukcesu 

Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany składu Kapituły przez właściciela Marki Kultura Sukcesu. 

Do zadań Kapituły należy:

 • ocena zgłoszonych do tytułu osób 
 • sporządzenie protokołu,
 • ogłoszenie osób, które otrzymają tytuł Osobowość Kultury Sukcesu  


§ 8


Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu 

 1. Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu przewidziane są dla 6-8 osób, których osiągnięcia osobiste i zawodowe połączone ze wspieraniem potrzebujących zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę
 2. Tytuły Osobowość Kultury Sukcesu uroczyście nadawane są podczas Gali Kultury Sukcesu zgodnie z informacją opublikowaną na stronie


§ 9


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nominacji (Marka Kultura Sukcesu) jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła.